קווינס Bayside, NY

קואופרטיב CO-OP

כתובת: ‎226-26 Union Turnpike #1R

מיקוד: 11364

2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה

分享到

$260,000

884,000 ₪

MLS # 3474307

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3474307
פרטי בנין
Details
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה
158 ימים (DOM)
דמי תחזוקה
Maintenance Fees
$1,223
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
אוטובוס
Bus
0 דקות לאוטובוס Q46, QM6
2 דקות לאוטובוס Q27, Q88
6 דקות לאוטובוס Q43
7 דקות לאוטובוס Q1
9 דקות לאוטובוס X68

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

This 2 bedroom 1 bathroom apartment is currently clean and well-maintained, but it is in need of some renovation work. The kitchen and bathroom fixtures are fully functioning and in need of modernization. However, the overall space still has a large open floor plan perfect for personalization, with two king size bedrooms offering natural light and aireyness. While the apartment may require some updates and improvements, it provides a solid foundation for someone who is looking to make it their own with their personal touch and vision for a cozy living space. © 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Compass Greater NY LLC

公司: ‍718-423-7700
分享 Share

$260,000

קואופרטיב CO-OP
MLS # 3474307
‎226-26 Union Turnpike
Bayside, NY 11364
2 חדר שינה, 1 חדר אמבטיה


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-423-7700

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3474307