מחוז נסאו Bethpage, NY

בית HOUSE

כתובת: ‎36 Baldwin Place

מיקוד: 11714

5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1800 רגל מרובע

分享到

$738,000

2,500,000 ₪

MLS # 3454902

עִברִית Hebrew

                                                 

Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #
MLS #‎ 3454902
פרטי בנין
Details
5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, מוּסָך, גודל מגרש 0.15 דונם, שטח פנימי 1800 רגל מרובע, 167 מ”ר
250 ימים (DOM)
מיסים (בשנה)
Taxes
(per year)
$14,404
סוג דלק
Fuel Type
גז טבעי Gas
סוג חום
Heat type
מים חמים Hot water
מרתף
Basement
מרתף חלקי Partial
סוג גרז'
Garage Type
גרז' לא מצורף Detached

Are you the listing agent? Sign up to add your name/photo/cell to your flyers. Support@Samaki.com

房屋英文概況 English Description

© 2023 OneKey™ MLS, LLC

公司的物业 Office Listings
Courtesy of Winzone Realty Inc

公司: ‍718-899-7000
分享 Share

$738,000

בית HOUSE
MLS # 3454902
‎36 Baldwin Place
Bethpage, NY 11714
5 חדר שינה, 2 חדר אמבטיה, שטח פנימי 1800 רגל מרובע


Listing Agent(s):‎
Are you the listing agent? Sign up to add your name and cell #‎

משרד: ‍718-899-7000

请说您在SAMAKI.COM看此广告

请也给我MLS # 3454902